Disclaimer

Op deze pagina staat de disclaimer van www.gierveld.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Gierveld. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang jij deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Jij mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gierveld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gierveld.

Beperkte aansprakelijkheid

Gierveld spant zich in om de inhoud van www.gierveld.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Voor op www.gierveld.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gierveld nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

De meest recente versie van de disclaimer vind je op deze pagina.